Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Verkoper : By Ester, h.o.d.n. Estere Ceramica, de gebruiker van de algemene voorwaarden, opdrachtnemer; Wederpartij : de Wederpartij van Verkoper, opdrachtgever, koper; Opdracht/overeenkomst : de tussen Verkoper en Wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan Verkoper van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.4 Indien Verkoper met Wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds deze voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door Wederpartij van een door Verkoper gedaan aanbod;

b) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door Wederpartij;
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;
3.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een ander natuurlijk en/of rechtspersoon persoon sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 3.5 Verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.6 Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft;
3.7 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, legging- en verpakkingskosten, alsmede exclusief hak-, breek-, timmer-, metsel-, hijs-, en graafwerk, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
3.8 Indien Verkoper voor verzending van de gekochte zaken zorgdraagt brengt Verkoper steeds de transport- en verpakkingskosten bij Wederpartij afzonderlijk in rekening;
3.9 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Verkoper steeds rembourskosten in rekening bij Wederpartij;
3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.11 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1 Is aan Wederpartij een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen; 4.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, hardheid, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

4.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
5.2 Door opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge van artikel 5.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 6 Zichttermijn

6.1 Het staat Verkoper vrij bepaalde goederen uitsluitend te leveren vanaf de fysieke winkel van Verkoper. Voor dergelijke leveringen geldt geen zichttermijn;
6.2 Tijdens de zichttermijn heeft Wederpartij een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking;
6.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;
6.4 Wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven;
6.5 Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingrecht, is Verkoper gehouden het eventueel reeds door Wederpartij betaalde, waaronder begrepen de betaalde verzendkosten, binnen 30 dagen aan Wederpartij terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van Wederpartij.

Artikel 7 Levering

7.1 Levering en bestellingen van zaken geschiedt aan het adres van Verkoper, tenzij anders overeengekomen.
7.2 Indien Verkoper de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Verkoper laatst bekende door Wederpartij opgegeven afleveradres.
7.3 Wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor Wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij Wederpartij worden aangeboden, doch niet door Wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Verkoper.

7.4 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij niet binnen 4 weken afneemt, is Verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Verkoper gerechtigd de zaken te retourneren aan de leverancier. De schade die Verkoper bij doorverkoop of retournering lijdt komt voor rekening van Wederpartij.

7.5 Indien Verkoper gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
7.6 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

7.7 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag c.q. aanbetaling in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag/aanbetaling zal levering aan Wederpartij of uitvoering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 levering, onderzoek, reclames

8.1 Wederpartij is gehouden het gekochte op het moment van levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door Wederpartij binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.

8.2 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en aan Verkoper schriftelijk worden gemeld.
8.3 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel ter beschikking van Wederpartij is gesteld of door Wederpartij in gebruik is genomen.
8.4 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Tint en structuur kunnen licht afwijken van het monster. Voor verwerking dient de wederpartij de goederen te controleren op eventuele maat- en/of kleurverschillen. Indien onjuistheden zijn geconstateerd dient wederpartij de verkoper terstond op de hoogte te stellen.
8.5 De in de catalogus/ advertenties/ internetsite/
aanbieding/ prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.
8.6 Verkoper zal na de melding de klacht per omgaand in behandeling nemen.
8.7 Met betrekking tot verwerkte producten kan de wederpartij niet reclameren. Op tweede keus en mindere sortering partijen kan niet worden gereclameerd. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd.
8.8 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking; 8.9 Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 9 Risico-overgang

9.1 Indien Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Verkoper, inclusief kosten van transport en opslag, op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.4 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien Wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 15 % van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Verkoper op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

12.2 Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Verkoper, speciaal voor Wederpartij, ingekochte zaken, al dan niet be- of verwerkt is Wederpartij daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te voldoen.
12.3 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Wederpartij van Verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Wederpartij reeds de zaak aan Verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats.

12.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 13 Prijs en kosten

13.1 Verkoper mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van Verkoper mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;
13.2 Verkoper mag prijsstijgingen na 2 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal;

13.3 Verkoper zal Wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Verkoper zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

Artikel 14 Betaling

14.1 Betaling dient na 8 dagen na levering. Betaling geschiedt binnen de overeengekomen termijn op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden. is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
14.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
14.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, dood, toelating van Wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Wederpartij zijn de vorderingen van Verkoper op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
14.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 15 Incassokosten

15.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
15.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 16 Garantie

16.1 De door Verkoper geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die Wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan dan heeft Wederpartij het recht op vervanging van het product en/of prijsvermindering. Wederpartij is verplicht zich als een goed Wederpartij te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

16.2 Verkoper verstrekt, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen, aan de directe Wederpartij een garantie met betrekking tot de tegels tot 1 jaar na levering bij oordeelkundig normaal gebruik; Op tweede keus partijen of mindere sorteringen wordt geen garantie afgegeven.
16.3 Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;

16.4 Deze garantie is steeds beperkt tot:
– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door Wederpartij of een derde; – leveringen aan Wederpartijen in de EU; – tot herstel of vervanging van de gekochte zaak.
16.5 Indien Wederpartij recht heeft op garantie op producten geldt dit uitsluitend op het product zelf. Verkoper is nimmer gehouden om ook de kosten te dragen ten behoeve van de installatie/verwerking van die producten;
16.6 Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; – bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door Wederpartij of een derde aan of van het geleverde; – indien het gekochte niet deugdelijk wordt onderhouden of onnodig wordt belast;
16.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn;
16.8 Wederpartij vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Wederpartij toerekenbaar is.
16.9 Zolang Wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
17.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Wederpartij goedgekeurde zaken; – afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve legging of gebruik door een Wederpartij of een derde; – voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; – schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst; – schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door Wederpartij of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;

17.3 Indien Verkoper aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
17.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

17.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend;
17.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet; 18.2 Alle door Verkoper verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Verkoper en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

COPYRIGHT 2021 ©.Estere Ceramica
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Statement

Estere Ceramica respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 1. Website (hierna ook “De website”): Estere Ceramica 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Estere Ceramica , gevestigd te Willibrorduslaan 102 , 5581GH Waalre , kvk-nummer: 57831947 . Artikel 2 – Toegang tot de website De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 – De content van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 – Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren Artikel 5 – Verantwoordelijkheden De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Estere Ceramica . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@estere.nl . Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@estere.nl . Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 – Cookies 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: – Geen overige cookies 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 – Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 – Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Ester van Erp , info@estere.nl .
Save settings
Cookies settings